Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Råstofloven revideret

Revisionen af råstofloven der blev vedtaget af Folketinget i sommeren 2009. For dele af branchen medførte revisionen store ændringer. For indvinding til havs gælder helt nye regler.

Den væsentligste årsag til at loven skulle revideres var, at EU havde rettet henvendelse til den danske stat om ophævelse af de konkurrencebegrænsende regler i råstofloven. Derfor var miljøministeren i tidsnød med hensyn til en revision af råstofloven. Det bærer loven også præg af…

Vederlag til staten

De nuværende fælles indvindingsområder fortsætter, men fra 1. januar 2010 skal der betales 8 kr. pr m3 i vederlag til staten for råstoffer indvundet til havs i fællesområderne. Da der er skattestop i Danmark har man valgt at kalde det et vederlag. Hertil skal lægges råstofafgiften på 5 kr/m3.

Branchen har lige siden forslaget om vederlag blev lagt frem i et tidligere lovforslag, accepteret at der skulle betales vederlag, men har fastholdt at vederlaget er alt for stort. For den største varegruppe (fyldsand til opfyldninger i havne og kystfodring) er der tale om en omkostningsstigning på mere end 25 %.

Loven rummer mulighed for at miljøministeren kan ændre vederlaget ved udsendelse af en bekendtgørelse, men det vil næppe ske i den nærmeste fremtid da pengene indgår i den regeringspakke der hedder ”grøn vækst”. Det sætter tingene i perspektiv, at ministeriet selv har regnet ud, at provenuet fra dette vederlag vil toppe i 2011 med 25 mio. kr., hvilket er et lavt beløb set i forhold til at sætte en hel branches eksistens på spil. Branchen vurderer at vederlaget højst vil generere det halve, da en lang række produkter kommer til at udgå som følge af urealistiske prisstigninger.

Auktioner (udvikling af nye sugeområder)

Den nye lov indfører et system hvor nye råstofindvindingsområder til havs, udlægges af indvindingsvirksomhederne efter auktion. To gange årligt afholdes der auktion over nye råstofområder. Den der byder højest, vinder retten til at efterforske det ønskede område og indvinde, hvis efterforskningen viser, at der er råstoffer til rådighed i området. Med den valgte model skal den der byder gætte hvilken forekomst der ligger i et givent område, inden der er efterforsket. Det er en model der er i direkte modstrid med alle efterforskningsprincipper. Efterforskningen skal jo netop afdække hvilke muligheder der er for at drive en forretning i det givne område, og på hvilke vilkår. Vinderen af auktionen skal således påtage sig risikoen ved at efterforske, og vurdere hvad forekomsten er værd før han ved hvad der faktisk ligger i området.

Bæredygtighed sat over styr

Når et område er efterforsket gives der tilladelse i 5 år, hvilket er det halve af tilladelsesperioden for landgrusgrave og 4-5 gange mindre end vore øvrige kollegaer i EU. Når tilladelsen udløber efter 5 år, bliver området åbnet for alle mod et vederlag til staten på 8 kr/m3. Da et vederlag på 8 kr/m3 i mange tilfælde bringer prisen op på et urealistisk niveau, vil det tvinge indvindere til at flytte til nye områder hvert femte år, nemlig når vederlaget i et nyt auktionsområde er billigere end vederlaget i det gamle auktionsområde, som nu er blevet til et fællesområde. Det har altid været ”god latin” at man tog hele forekomsten inden man gik i gang med et nyt råstofområde.

Al snak om bæredygtig råstofindvinding er derfor forstummet med denne model.

Hvor gik det galt?

Selve det lovforberedende arbejde foregik i en lukket proces i miljøministeriet. Ral og sandsugerbranchen blev med ministeriets egne ord ”holdt i armslængde”. Efter vedtagelsen af loven, og i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelserne til loven har der været afholdt en lang række møder med ministeriet og et enkelt med ministeren. På mødet med ministeren forelagde vi den generelle markedssituation i betonbranchen med omsætningsnedgange på 30-40 % samt et voldsomt prisfald på beton. Miljøministeren mente dog ikke at det var anledning nok til at ændre på vederlaget.

Ministeriet har været resistente overfor alle argumenter. Det eneste resultat der kom ud af mødet med den nu tidligere miljøminister, var et øget vederlag i overgangsordningen fra gammelt til nyt system!

Fremadrettet

Danske Råstoffer arbejder fortsat på at få politikere og embedsmænd til at forstå, at den nye råstoflov har ramt helt ved siden af. På sigt er det ønsket at vederlaget reduceres til et par kroner og at tilladelseslængden sættes op til 10 år. Dermed bliver det muligt at afskrive en investering i efterforskning på et omkostningsniveau vore kunder kan betale, og samtidig afsætte de varer der produceres af vores marine råstoffer.